Pn/Sb: 08.00 - 19.00

pracujemy w godzinach

ul. Roosevelta 59/A/b/11

Gniezno

609 029 108

zadzwoń teraz!

Regulamin

REGULAMIN

 

Zasady podstawowej współpracy pomiędzy firmą

Grillo-wędzarnie a Zleceniodawcą

 

 

Wytłumaczenie poszczególnych zagadnień w kosztorysie;

 

1.      Kontakt

2.      Umowa

3.      Projekt

4.      Kosztorys

5.      Gwarancja

6.      Prawa i Obowiązki

7.      Nocleg

8.      Koszty własne

9.      Naprawy i serwisowanie

10.  Zastępstwo materiałów

11.  Płatność

12.  Amortyzacja narzędzi

13.  Dane adresowe wykonawcy

 

1.A. Kontakt

 

Polega na wcześniejszej współpracy za pomocą e-maili, telefonu, lub innych możliwych form pośredniego kontaktu.

Jeśli INWESTOR wyraża chęć na bezpośrednie spotkanie z WYKONAWCĄ (ZLECENIOBIORCĄ) i zobowiązuje się pokryć koszty jego przyjazdu celem doradztwa i wyceny przyszłej inwestycji, to ogranicza to czas na kontakt drogą telefoniczną i elektroniczną i ewentualnych niedomówień.

Dane adresowe do wysyłki zapłaty za w/w koszty, w punkcie 12 – DANE ADRESOWE

 

2.A. Umowa

 

Sporządzana każdorazowo – indywidualnie dostosowana do obu stron, INWESTOR – WYKONAWCA, zawiera wszystko dotyczące powierzonego zlecenia.

Nazwa obiektu, orientacyjny termin wykonania, obowiązki Inwestora i Wykonawcy, zasady współpracy, gwarancja, kwestie dotyczące prac nie objętych w umowie, cenę materiałów podstawowych z którego ma powstać inwestycja, formę ich płatności, noclegu osób wykonujących zlecenie, dane adresowe obydwu stron.

 

3.A. Projekt

 

Każdorazowo sporządzany indywidualnie do potrzeb Inwestora, na podstawie jego zaleceń i spostrzeżeń dotyczących zleconego obiektu.

Zaprojektowany przez Tomasz Kiszkę, właściciela Firmy, GRILLO-WĘDZARNIE, nie powielany, nie udostępniany, nie kopiowany i nie skradziony ze stron internetu, który po wykonaniu staje się własnością Zleceniodawcy  i właściciela Firmy GRILLO-WĘDZARNIE. Projekt ten jest wykonany na specjalistycznych do tego celu programach i po wykonaniu przesyłany drogą elektroniczną wykonawcy, w formie pliku PDF.

Jednorazowa cena wykonania projektu to 500 zł. Jeśli projekt zakłada iż w skład inwestycji wchodzą także takie elementy jak np. piec chlebowy, płyta fajerkowa, zlew lub inne elementy takie jak altana, posadzka, toaleta, mury, płot etc, kwota ta może wzrosnąć do 4000 zł. W przypadku jeśli Wykonawca projektu jest zarazem wykonawcą zlecenia, połowa kwoty za zlecony projekt jest odliczana od ceny końcowej..

Wykonawca projektu zastrzega sobie prawo do udostępniania, powielania, przetwarzania, umieszczania na stronach www, przekazywania innym osobom, kopiowania w całości lub w części projektu, oraz wszelkich możliwych form zarobkowania przez zleceniodawcę. Projekt poglądowy nie jest projektem budowlanym a tylko wizualizacją tego co mogłoby powstać.

Ustawa z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

(Dz. U. Z 2006 nr 90, pozycja 631 z późniejszymi zmianami.)

 

4.A. Kosztorys

 

Jest wyliczeniem wszystkich materiałów i rzeczy, potrzebnych do powierzonego zadania. Ważny jest jeden miesiąc od jego przedstawienia Inwestorowi.

Ceny w nim mogą ulec zmianie po tym czasie, przez wzgląd na zmiany cenowe materiałów i pozostałych czynników wpływających na cenę ostateczną.

Kosztorys jest orientacyjną formą wyceny powierzonego Wykonawcy zadania i nie należy go traktować jako formę ostateczną, przez wzgląd na możliwości dodania zadań przez Inwestora podczas wykonywanego zlecenia, wykonania pracy innymi materiałami niż wcześniej ustalono, jak również zmian cenowych niektórych z materiałów.

 

5.A Gwarancja

 

Obejmuje wykonane prace na okres od 1 do 3 lat. W zależności od wielkości inwestycji, stopnia jej skomplikowania i innych zależnych od tego czynników.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy Inwestora lub osób użytkujących oddany do użytku obiekt.

Gwarancja nie obejmuje pęknięć drewna w przypadku wykonania altany, zadaszenia, wiaty lub tym podobne. Są to naturalne zjawiska wysychania drewna, nie są jego wadą i nie wpływają ujemnie na jego użytkowanie.

Wykonawca nie daje dłuższej gwarancji na materiały użyte do wykonania powierzonego zadania, niż ich producent.

 

6.A Obowiązki

 

Obowiązki ze strony Inwestora.

Inwestor ma obowiązek udostępnić nie odpłatnie na czas trwania budowy wszelkie media, w tym prąd i wodę potrzebne do wykonania powierzonego zlecenia.

 

Obowiązki ze strony Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zatwierdzonym projektem, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przepisami BHP i ppoż., przepisami dotyczącymi Ochrony Środowiska i prawem budowlanym. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompletne, wysokiej jakości wykonanie przedmiotu umowy.

 

Prawo ze strony Wykonawcy

Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy, w przypadku niespełnienia przez Inwestora warunków punktu 11.A. jednak musi sam informować w/w – przynajmniej 24 godz. przed kolejną zapłatą, o jej dacie.
Wykonawca ma prawo robić dokumentację foto i video z postępu swych prac i udostępniać ją na swej stronie firmowej a także na stronach branżowych. W przypadku nie wyrażenia przez zleceniodawcę zgody na powyższy fakt, musi on poinformować firmę GRILLO WĘDZARNIE drogą elektroniczną, przed podjęciem prac.

 

7.A. Nocleg

 

Nie wliczany do kosztorysu. Leży po organizacyjnej stronie zleceniodawcy. Regulowany na bieżąco i nie obciążający w żadnej formie wykonawcę zlecenia.

 

8.A. Koszty własne

 

Pozycja w kosztorysie KOSZTY WŁASNE obejmuje;

-          Organizację materiałów na powierzone zadanie,

-          Paliwo na transport i organizację materiałów.

 

9.A. Naprawy i serwisowanie

 

Serwisowanie i wszelkie naprawy obejmuje tylko i wyłącznie błędy na skutek złego wykonania powierzonego zadania przez wykonawcę. Wszelki naprawy powstałe z winy Zleceniodawcy, są naprawiane odpłatnie na zasadach ustalonych drogą e-mailową lub telefoniczną, w terminie ustalonym i zatwierdzonym przez obydwie ze stron. Jeśli usterka, szkoda, jest na tyle duża iż wymaga więcej pracy niż 1 dzień, zleceniodawca pokrywa koszty pracy wykonawcy, noclegu i przyjazdu na miejsce inwestycji. Jeśli uszkodzenie jest na tyle rozległe iż Wykonawca stwierdza że zagraża to dalszemu funkcjonowaniu obiektu, Zleceniobiorca ma prawo odmówić naprawy.

 

10.A. Zastępstwo materiałów

 

Może nastąpić tylko za obopólną zgodą obydwu ze stron, INWESTOR – WYKONAWCA i być wynikiem braku możliwości ich organizacji lub innych form, jednak nie mogą one wpłynąć na funkcjonalność i jakość obiektu.

Cena zastępstwa może wpłynąć na cenę końcową zlecenia i w przypadku akceptacji przez Inwestora, musi być zatwierdzona  „DO PRZYJĘCIA” przez niego.

W przypadku braku akceptacji i nie możliwości zorganizowania wcześniej omówionych materiałów, wykonawca ma prawo przerwać pracę.

 

11.A. Płatności

 

Ustalona w Umowie pozycja dotyczy, co tygodniowego przekazywania ustalonych kwot na konto lub „DO RĄK WŁASNYCH” Wykonawcy, na zasadzie efektów wizualnych wykonywanych prac.

Pierwsza transza (zadatek) przekazana przez inwestora dotyczy zabezpieczenia terminu i zakupu początkowych materiałów przez wykonawcę i jest to najczęściej od 10 do 20 % całkowitego kosztu powierzonego zadania.

Ostania transza przekazywana jest Wykonawcy, po kompletnym oddaniu do użytku obiektu Inwestorowi.

 

12.A. Amortyzacja narzędzi

 

Pozycja ta jest uzależniona od wielkości i stopnia skomplikowania budowy.

W jej skład wchodzą;

-          Urządzenia pomiarowe,

-          Samodzielne narzędzia,

-          Maszyny, urządzenia, przyrządy potrzebne do wykonania powierzonego zadania.

 

13.A. Dane adresowe

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„GRILLO-WĘDZARNIE” Tomasz Kiszka

ul. Roosevelta 59 A/b/11

62-200 Gniezno

Tel. 609-029-108

e-mail; grillo_wedzarnie@onet.pl

NIP 7841565000    REGON 363482704

BANK

(Tylko do wiadomości Inwestora)

RODO

 

14.

"Prace dodatkowe" - Wszelkie prace wcześniej nie uzgodnione, nieskoroszytowane.

Prace proste - 50zł za 1 godz.

Prace zduńskie i pozostałe o wysokim stopniu skomplikowania lub użycia specjalistycznych maszyn i urządzeń - 150zł za 1 godz.

 

 

PAMIĘTAJ  !

Zgoda na rozpoczęcie powierzonych nam prac przez naszą firmę na Twoim terenie,

- to PEŁNA akceptacja powyższego REGULAMINU.